top of page

Avís legal

A l’efecte del que preveu la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (en endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l’usuari, (en endavant, l’USUARI ), que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini, “www.sabadellcentre.com”, (en endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI: SABADELLCENTRE

Així mateix, SABADELLCENTRE  informa a l’USUARI dels següents termes i condicions:

Condicions generals d’ús de la web

Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través del web estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest “Avís Legal” (en endavant, l’AVÍS), i compleixen amb la vigent legislació espanyola, especialment, amb l’esmentada LSSICE i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD).

En conseqüència, el simple accés i utilització de la WEB per qualsevol persona implica l’atribució de la condició d’USUARI i l’acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment que s’accedeix a la WEB.

L’accés a la WEB, així com la sol·licitud de tot tipus d’informació són totalment gratuïts.

Política de privacitat

SABADELLCENTRE obté dades de caràcter personal a través a través del formulari de contacte de la web, únicament, d’aquelles persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i / o comentari. A l’efecte de la LOPD, les dades facilitades a SABADELLCENTRE amb motiu de la utilització del formulari a través del nostre portal web, passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’empresa, degudament registrat davant el AEPD. La finalitat del fitxer és la de gestionar les consultes i peticions rebudes, així com, puntualment, mantenir informades a aquestes persones de qualsevol informació relacionada amb l’activitat realitzada per l’empresa, que pogués ser del seu interès.

Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit l’enviament de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual a través del nostre formulari web o per altres mitjans.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de SABADELLCENTRE o a l’adreça de correu electrònic que consten en la informació general d’aquest AVÍS.

Política de correus comercials

D’acord amb la LSSICE, SABADELLCENTRE no realitza pràctiques d’spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’USUARI.

No obstant això, aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment per l’usuari mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de SABADELLCENTRE o a l’adreça de correu electrònic que consten en la informació general d’aquest AVÍS.

Alhora, s’informa a l’USUARI que fos, al mateix temps, client de SABADELLCENTRE que, d’acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzades per enviar-li els esmentats correus comercials per via electrònica, sense el seu previ consentiment, sempre que versin sobre productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació. No obstant, l’usuari o client podrà oposar-se en qualsevol moment a l’enviament d’aquests correus comercials mitjançant el mateix procediment assenyalat en el paràgraf anterior.

Cookies i links

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Per a més informació pot accedir a la nostra Política de Coockies.

Des de la pàgina web de SABADELLCENTRE, De vegades, es podrà accedir a altres pàgines web, a través de links, o hipervincles. SABADELLCENTRE no es fa responsable de l’estat de les polítiques de seguretat, privacitat i protecció de dades de caràcter personal, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s’informin en primer lloc del contingut de les mateixes.

Informació sobre recursos tècnics

SABADELLCENTRE proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privacitat o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment lliurement.

bottom of page